FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

स्थानीयतह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

सम्झौता गर्न उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।(Chure Nirman Sewa Chure-04, Kailali)

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।(Narayan and Bhagrathi Nirman Sewa Gaurigunga-03, Kailali)

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।(Nagarjun Constrution and Suppliers Pvt. Ltd Patan -06, Baitadi)

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।(sukrakamali/Aakrit/Ratadhunga JV Beldadi -2 , Kanchanpur)

दस्तावेज: